Natur och äganderätt

Äganderätten är grunden

Natur. Tack för inviten Bo Rundberg! Under våra två skogspromenader den dagen hann vi visa och förstå varandra. Visst är avverkningar av nästan 200-åriga tallar ett hårt ingrepp i din närmiljö. Men det är kanske enda gången som markägarna kunde få ut en avkastning från ytan. Naturen kommer att läka dessa sår och ägarna har ju sparat en del döda träd.

Vi gick i Okome trakten på en skogklädd bergsrygg på cirka två kilometer x 500 meter med sju markägare. Jag vågar påstå att åsen har högre ekologiska värden än de flesta naturreservat i Halland (se foto). Det jag är rädd för är att Länsstyrelsen tar över skötseln eftersom naturvärdena knappast kan ökas. En kilometer från ryggen ligger Sumpafallen-reservatet. Där röjdes all gran undan maskinellt och i det såret har inte rödvingetrasten plats längre. I närheten ligger Floastads reservatet och dess sly status väcker bara frågetecken. I dessa tre fall så är det bonnaskog som vinner ekologimatchen. Ibland klagas det orättfärdigt på modern skogsskötsel. Som motvikt certifierar Södra skogsägarna medlemmarnas skog (PEFC) som uppnått en viss ekologisk status. Jag vill påstå att de flesta markägare idag satsar på lövskog i våta och utsatta västliga lägen som skydd åt produktionsskogen. Halland är ett skogslän med en sjundeplats i landet. Tillväxt i skogen är en del av medicinen mot den globala uppvärmningen.

Anledningen till att Centerpartiet tar debatt i äganderättsfrågan är att många känner sig trängda av pålagor och orättvisor från olika håll. När ett naturreservat är bildat och någon söker en etablering i närheten så heter det inte sällan ”ligger nära naturreservat” från Kommuner och Länsstyrelser. Går det då en liten bäck så gäller strandskydd på 100 meter. Alltså den myndighet som avgör frågan har också som uppgift att sköta ett näraliggande reservat. En viss jävsituation uppstår onekligen eftersom Länsstyrelsen får en dubbelroll.

Lägger man då Vattenskydd, Natura 2000, och biotopskydd upptill att allemansrätten är en frihet för oss alla förstår ni att det råder en obalans.

Äganderätten borde i större omfattning ta vara på en skapande frihetstanke. Många företag har sin grund i de gröna näringarna och den skaparkraft som utvecklas ur den. Att få bygga sin bostad på landet är för många en livsdröm men bromsas av för många hinder.

Ingemar Johansson (C)

Länk till artikeln på epages.dk: Äganderätten är grunden

Jag tackar för mig som politiker

Fr.o.m 2019 har jag inga offentliga uppdrag längre. Efter ca 20 år i olika kommunala nämnder och dito i regionen vill jag inte stå i vägen för yngre förmågor.

Jag tackar er som har röstat på mig och övriga som gett mig förtroende i olika frågor.

TACK!

Ni som vill ha hjälp i olika frågor kan naturligtvis vända er till mig. Jag bjuder på råd och ett samtal med mig kan ske utan att det går vidare om ni så önskar.

/Ingemar

Nu slutar jag som politiker

Nu slutar jag som aktiv politiker efter intressanta uppdrag i över 20 år. Jag är alltid öppen för åsikter och råd av olika slag, det är bara att ringa.

Strandnära boende

Otidsenlig strandskyddsdom.

Centerpartiet har i mer än 20 år drivet frågan om att öppna upp för att bo nära våra insjöar. OBS! undantar vi havskusten. Vi gör det för att nå en reell landsbygdsutveckling och för att värna miljön runt våra sjöar och vattendrag. Människan och vatten hör ihop och i den finns ekologiska och samhällsekonomiska fördelar. Det vi nu ser varje dag genom åren är att granen ersätter våra artrika betesmarker. Granen står för 98 % av all nyplantering. Vi förstår varför. Den är överlägset det mest ekonomiska träslaget. Men om man ger unga människor möjligheten att bo nära en strand så undviker hon granen i sin närmiljö. Kvar blir då den artrika faunen och floran.

Om ni ger Er ut i svamp- eller bär-skogen så ser ni skillnaden mellan t ex lövskog och granskog. Undervegetationen är rik respektive saknas om man jämför. I den strandnära miljön behövs ett mänskligt öga som ser och värnar om sin närmiljö. Ett varierat växtliv hör ihop med våra vilda djur och förutsättningar för våra fågelarter. Människor som bosätter sig i denna miljö blir påverkad av den med modersmjölken. Man får gratis en kunskap i flera avseenden.

Nyligen avslog regeringsrätten Falkenbergs kommuns överklagan med orden hänsyn till miljö- och natur-mässiga hänsyn. Inget kan bli mer felaktigt än en sådan bedömning. Har dessa ledamöter någonsin varit på plats och sett realiteten? I överklagan ansåg kommunen att det borde räcka med 100 meter. Nu blev det 300 meter. Då frågar jag mig vilka värden dessa ytterligare 200 m skall skydda? På sträckan finns nästan bara granskog idag. De fåglar som vill bo ostört gillar inte grantoppar i en välskött skog. De vill ha träd som tall, asp, al, bok, rönn och så döda lövträd. Men dessa arter har en begränsad möjlighet om inte markägaren tar extra hänsyn på dessa värden.

I nuläget har småskolor i dessa bygder som ifrågasatts. De utgör våra samhällsekonomiska investeringar ihop idrottshallar och Va-nät. Vi behöver utnyttja våra tillgångar och skapa möjligheter som ett strandnära boende bidrar till. Med de 24 s.k. LIS- områdena som kommunen pekat ut i översiktsplanen ser vi som en framgång för dessa tankar. De fick också stöd av de flesta partierna i Falkenbergs kommunfullmäktige men på riksplanet och via vår länsstyrelse är tongångarna helt andra. Det finns partier som talar om landsbygdsutveckling ena stunden och ger oss verkliga idealister sen en fet smäll. Jag vill markera att vi i våra tankar inte finns några privata stränder. Marken mellan en tomt och stranden skall alltid lätt kunna passeras av allmänheten.