Politikern

Jag är Centerpartist i Falkenbergs kommun och Region Halland. Jag brinner för landsbygdsfrågor, företagande och hållbar miljö med en liberal grundsyn, mina hjärtefrågor handlar om väg 153/154 samt strandnära boende. Alla människors lika värde oavsett religion eller hudfärg är en grund.

 

Om mig som politiker

Nu slutar jag som aktiv politiker efter intressanta uppdrag i över 20 år. Men jag är alltid öppen för åsikter och råd av olika slag. Det är bara att ringa.

Förutom de interna politiska uppdragen i partiet har jag haft följande uppdrag i Falkenbergs kommun:

 

– Kommunstyrelsen 1996-2014 och varit dess ordförande 2002-2006. I Kommunstyrelsen arbetsutskott 1998-2014. Jag har varit i kommunens utvecklingsbolag under samma tid.

– Kommunfullmäktige 1998-2018.

Övriga uppdrag:
– Socialnämnden 1998-2002 och 2008-2010   – Ordförande i Miljö & Hälsa 2015-2018

I Region Halland följande;
– Regionfullmäktige 2010-2018 och dess 1:e v ordförande.

– Styrelseledamot i Hallandstrafiken 2011-2019

Bild

Vägarna till Ullared

Mina viktigaste frågor just nu är Väg/153/154 och trafiken till och från Ullared. Snart måste något göras åt de smala och slingrande vägarna. Jag tänker främst på möten mellan tunga lastbilar och linjebussar. Med i spelet är också gångtrafikanter och cyklister.

Bild

Strandnära boende

Människan trivs ihop med vatten och strandnära boenden innebär höjd livskvalité. Genom att tillåta ett sådant boende på lämpliga platser ökar man den biologiska mångfalden betydande. Som det nu verkar bli så går granskog ned till alla strandkanter. Under granen växer i princip bara mossarter och svamp. En lokalt boende vill ha ljus, lövträd och örtväxter inpå sig. Dessa boende blir beskyddare av naturen.

Insändare i HN 2020-07-13

Svar till Per-Olof Ericksson, Naturskyddsföreningen:

DAGENS STRANDSKYDD- EN PÅLAGA

En av orättvisorna i landet finns nuvarande Strandskydd som behandlar delar av Sverige olika. Där det finns få människor = mycket strandskydd och där det är tättbebyggt= inget eller hävt strandskydd. Just därför har Centerpartiet krävt en ny grundläggande syn för hela landet. För visst finns det en obalans när man tillåtit en överexploatering runt Stockholm, Göteborg och övriga stadsområden? Kontrasten är de kommuner som har fler sjöar än invånare. Dagens stränga lagstiftning missgynnar de krafter som vill pröva en annan väg. Upptill detta finns exempel på att hur två länsstyrelser ger skilda svar på vilken sida en gräns sökanden bor på.

Du kanske har rätt som reagerar mot en större exploatering utmed Bottenviken men du bor i ett skogslän med ett stort antal sjöar och vattendrag som har strandskydd ner till minsta bäck. Därför behövs en rättvis lagstiftning!

Jag vågar påstå att Centerpartiet har en folklig förankring i dessa frågor. Vid personliga möten i dessa frågor har jag mött folk med nedslagna blickar och brustna drömmar när de fått det första negativa svaret. Nu är vi många partier som deltar i framskrivandet av ett lagförslag. Jag vet inget om lagförslagets framväxt men hoppas att förslaget gagnar den biologiska mångfalden och vi får en tillväxt i områden med negativ befolkningsutveckling.

En familj som är uppväxt vid ett vatten som granne präglas av naturmiljön och värnar om den. Ett barn som lär sig fiska ser samspelet mellan artrika bottenmiljöer och insektslivet samt hur dessa påverkar angränsande djur och fågelliv.

Centerpartiet vill inte privatisera våra stränder utan istället öppna upp en yta mellan en tomt och vattendraget som kan gynna lövträd eller slåtterängar. Jag ber naturskyddsföreningen att istället se möjligheterna med en förändrad syn på strandskyddet.

Ingemar Johansson

Centerpartiet Falkenberg

Jag tackar för mig som politiker

Okome 26 augusti 2019

Fr.o.m 2019 har jag inga offentliga uppdrag längre. Efter ca 20 år i olika kommunala nämnder och dito i regionen vill jag inte stå i vägen för yngre förmågor.

Jag tackar er som har röstat på mig och övriga som gett mig förtroende i olika frågor.

TACK!

Ni som vill ha hjälp i olika frågor kan naturligtvis vända er till mig. Jag bjuder på råd och ett samtal med mig kan ske utan att det går vidare om ni så önskar.

/Ingemar

Motion om en utökning av lokala ordningsföreskriften för Falkenbergs Kommun

Okome den 19 juni 2017

Kommunfullmäktige i Falkenbergs Kommun

311 80 Falkenberg

Motion om en utökning av lokala ordningsföreskriften för Falkenbergs Kommun

Motionären vill göra ett tillägg till § 21 av den lokala ordningsföreskriften för Falkenbergs kommun.  Den nya texten skall innehålla ett totalförbud att inneha, förvara eller antända pyrotekniska varor såsom Raketer som Bengaler på alla kommunens idrotts-platser och hallar. Vidare vill motionären att, via denna lagstiftning, skall det ingå kroppsundersökning av åskådare samt att beslagta och förverka den pyroteknik som anträffas.

Bakgrund

Falkenbergs kommun har de senaste 12 åren satsat en halv miljard på idrottsanläggningar som nu motsvarar de moderna kraven i olika hänseenden. Utövare och publik använder de olika anläggningarna i hög grad. Risker för t ex en oviss brand måste därför minimeras. Två idrottshallar har brunnit de senaste 5 åren. 

På den nybyggda Falcon Alkoholfri Arena uppmärksammades nyligen brandskador i träet efter att Helsingborgs IF;s klack använt s k Bengaler på gästläktaren. Ingen människa kom till skada. Samma publik åstadkom kravall- likande uppträdande efter sista höstmachen 2016. Tendensen är klar bland de mest publikdragande elitklubbarna inom Svensk Fotboll. Klackarna har Bengaler som skiftar i färg beroende på lagets tröjfärg och skapar en stämning som sätter press på spelare såväl som på matchfunktionärer. 

Röken från bengalerna är 56 gånger över gränsvärdet som Arbetsmiljöverket har satt för poliskåren att arbeta under. De måste under dessa omständigheter ha sin skyddsmask på. Man kan fråga sig hur skadligt det är för själva klacken som vistas i denna miljö varje vecka?

RISKER.                                                                                                                                   

1. Publik som ofta är klädd i lättantändliga ytterkläder löper stor risk vid en antändning. Vilket i sin tur skapar stor vid oro på läktaren.
2. Personer med dolda syften kan åstadkomma kaos genom att medhavd bensin hälls ut intill en bengalisk eld.
3. Röken från Bengaler kan ge allergiska reaktioner hos publik med astma.

Det finns ytterligare scenarier men vinster med ett förbud är att stoppa dessa prylar som inte hör hemma på en sportarena. Skall vi locka kommande generationer att uppleva idrottens positiva sida så krävs det absolut säkerhet. Motionären upplever inte att föreningar eller förbund ställer tillräckliga krav för att komma åt problemet. Däremot ställs krav mot kommun och arrangerande klubbar på sprinklers, brandlarm, nödutgångar och säkerhetsvakter.  När vår Arena byggdes ställde fotbollsförbundet höga krav på kommunen i flera avseenden. Men motsvarande krav och uppförandekod borde i gengäld vara en självklarhet att ta ansvar för.

YRKANDE

Jag yrkar att det införs en bestämmelse i den lokala ordningsstadgan om förbud mot att inneha, förvara eller antända pyrotekniska varar på Falkenbergs kommuns alla idrottsanläggningar.

Ingemar Johansson

Centerpartiet

Motion om gång- och cykelväg i Köinge

Köinge den 15 juni 2017

KOMMUNFULLMÄKTIGE I FALKENBERG

311 80 FALKENBERG

MOTION OM GÅNG & CYKELVÄG I KÖINGE

Motionen gäller en framtida GC-väg mellan Björsavägen i Köinge och väg 784 mot Okome. En nyanläggning innebär en sträcka på ca 500 meter. Se bifogad skiss. Frågan har blivit extra aktuell nyligen eftersom Trafikverket förlängde vägräcken utmed 154 samtidigt som man satte räckena dikt an till asfaltskanten. Det gör att vinglingsutrymmet för cyklister minskats avsevärt på båda sidor. Mellan Okome och Köinge färdas folk i hög utsträckning eftersom samhällena hör socialt ihop. Skola och föreningsliv har man gemensamt.

Flera ortsboenden har påtalat detta för Trafikverket. Alla har fått ungefär samma svar, nämligen; Vi prioriterar bilismen och övrig motorfordonstrafik. Vi trodde inte att cyklister och gående valde en så hårt trafikerad väg. Nu är väg 154 faktiskt och den enda bron som förenar samhällena Okome/Köinge om man inte vill cykla runt Ätrafors eller bron i Boarp vilket blir omvägar på 1 mil.

FÖRSLAGET

Anlägg en separat GC-väg i vägslänten av 154;ans södra sida från Björsavägen till den gamla vägbron över 154 vid Nydala! På det sättet så undviks riskerna för olyckor vid en sammanblandning av de olika trafikslagen på den hårt trafikerade vägen till Ullared.

Motionärerna har varit i kontakt med berörda markägare som i princip tillstyrker förslaget. Den gamla bron utnyttjas idag endast av närboende och sportfiskare. Bron ägs av Falkenbergs kommun. Den gång och cykeltrafik som kan komma att nyttja GC-vägen kommer inte att inkräkta mer än marginellt på Nydala kvarns verksamhet. Köinge Vägförening åtar sig att sköta snöröjningen på GC-vägen upptill sitt uppdrag i samhället.

Vid en bedömning av de ca 400 m som löper parallellt utmed väg 154 så går den att placera i slänten på vägverkets område. På någon sträcka kan det bli aktuellt med att ta åkermark i anspråk och det medverkar markägaren till. Någon annan sträckdragning motsätter han sig. Beträffande de sista 100 meterna mot den gamla bron krävs en viss samordning.

Markägarens kor går under viadukten och bron på nuvarande 154 på sin vandring mot dagligt bete söderut. Därför går det inte att undvika en korspunkt mellan kornas väg och GC-vägen. Med två s.k. färistar möjliggör man GC-vägen utan att störa kornas dagliga gång. För de återstående 100-metrarna behöver man bygga upp en vägbank på å -sidan parallellt med kornas gångstråk.

Yrkande

Vi yrkar att den tänkta GC-vägen prioriteras högt i kommuns GC-plan eller att medel tas ur det separata landsbygdsutvecklingsanslaget.

Ingemar Johansson Maria Larsson

Centerpartiet Centerpartiet

BIFOGAS: Skiss över dragningen   

Motion om biljettsystem i Halland

Öresungstågen framöver

Vi har en glädjande tillväxt och utveckling i Halland. Det ställer krav på all infrastruktur i flera avseenden. Mest väntar vi på tunnelbygget under Varberg och Västlänken i Göteborg.

Samarbetet om Öresundstågen mellan kommunerna ledde till att man begränsade antalet stopp till ett per kommun för att ha rimliga restider för de längre sträckorna. Detta är en av de aspekter som kommer att vägas in i kommande överenskommelse. Eftersom trycket är extra stort i norra Halland prövade Hallandstrafikens styrelse möjligheten att parera in stopp även i Åsa. Resultatet blir ett stopp i Åsa varje halvtimma vardagar mellan 06-08 och 16-19 eftersom det införs en ny avgång 7.04 från Varberg och returen 16.35 från Göteborg fr.o.m. december i år. En enig styrelse anser att tillförlitlighet och robusthet väger mycket tungt vad det beträffar stomtågen som går mellan Köpenhamn och Göteborg. Dessa tåg har många platser att passera och vi vill att kunderna skall kunna lita på restiderna. En försening förstärks eftersom vi hamnar i fel kanal i hänsyn till SJ, godståg mm. Styrelsen och resenärerna är inte nöjda med nuvarande punktlighet på 90 %.

Jag har under det senaste året mötts av förslag om stopp även i Fjärås, Frillesås och Väröbacka. Det är lätt att se behoven utifrån orternas synpunkt. Men vi måste väga in restiden på hela sträckan mellan Köpenhamn/Malmö och Göteborg. Det är ständiga avvägningar mellan acceptabel restid för de lite längre resorna, övrig trafik på Västkustbanan och fler stopp. 

Hallandspendelframöver
Lösningen på sikt är att införa ett separat system som jag kallar Hallandspendeln. Vi har flera orter utmed Västkustbanan i Halland som växer och kan vara aktuella för pendeltågsstopp. I det korta perspektivet måste vi fortsätta söka lösningar för ett ökat kollektivt resande, såväl med tåg som med buss. Det pågår också arbete med ett nytt biljettsystem med sikte på enkelhet som ska vara konvertibelt när en längre resa görs.

Både ledning och styrelse i Hallandstrafiken prövar konstant möjliga förbättringar i samband med att tidtabellerna fastställs. Inför ändringarna nu i december är det sju förbättringar för 9 miljoner kronor. Ledningen har till exempel fått loss fler tågsätt som gör att det blir bättre plats i vagnarna mellan Varberg och Göteborg.

Ingemar Johansson

Väg 153/154 lyfts fram!

Nu äntligen har frågan om båda vägarnas standard och kapacitet blivit aktuell. Jag och mitt parti har vid olika tillfällen genom lyft frågan men insikten om problemet kombinerat med andra angelägna projekt har lagt fler hinder i ”vägen”. Det största hindret förutom backar och för smala vägar är NNK principen. Med den fördelar man medel efter antal poäng i en tabell. NNK tar man in aspekten samhällsnyttan och beräknar in resor till och från arbetet mm. Transporter till färjeläge eller industrierna på Värö och de långtradare som fyller på Gekås en gång i kvarten. Shopping och turism är inte heller medräknad. Jag har bråkat mot att enbart fördela enligt NNK för döva öron.

Att jag skriver om frågan i singular är att vägarna 153/154 betraktas som ett projekt som väl är. Båda sträckorna till Ullared står tillsammans för 70 % av vägtrafiken, vilket betyder att 3.5 miljoner personer vistas på sträckan årligen. Detta utan att de är med i NNK beräkningen.

HN lyfte frågan på eget bevåg förra hösten med belysande artiklar. TACK! På det efterföljande opinionsmötet i Ullared kallade man företrädare för regionens tillväxt utskott och undertecknad att sitta på podiet. Representanterna för De två största partierna i region Halland ställde då frågan till mig. Varför kommer detta upp? Frågan finns ju inte ens på dagordningen. Men nu vet man förhoppningsvis bättre.

Kommunledningen i Falkenberg har engagerat sydsvenska Handelskammaren i frågan därför man har erfarenhet från liknande processer i Blekinge. Detta är orsaken till att båda kommunerna yttrar sig på det konsultarbetet som Trafikverket låtit göra. Glädjande för alla är att Varberg nu är med på noterna fullt ut. De två grannkommunerna är eniga om tagen framöver. Nyligen var den Halländska riksdagsbänken samlade hos Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson i måndags.

I jakten på lösningar uppstod tanken på vägavgifter. Detta säger en del om situationen. Ska vi ha vägtullar därför att Gekås har så billiga priser? Ska ett lysande skött företag straffas för att man har god kundtillströmning? Ska vi kanske sätta tullar på alla köpcentrum utanför städerna som redan fått bra vägar? Man måste faktiskt ställa frågorna för att förstå det absurda.

Behoven i vår nationella vägplan är stora men där tycker jag denna fråga hör hemma. Ullared är det 3:e största besöksmålet i världen. Den ca 1.5 miljarden som vägarna kommer att kosta är felräkningspengar i den potten. Det utgör bara 10 % av tunnlarna under Hallandsåsen och Varberg.

Ingemar Johansson
Centerpartiet