Strandnära boende

Otidsenlig strandskyddsdom.

Centerpartiet har i mer än 20 år drivet frågan om att öppna upp för att bo nära våra insjöar. OBS! undantar vi havskusten. Vi gör det för att nå en reell landsbygdsutveckling och för att värna miljön runt våra sjöar och vattendrag. Människan och vatten hör ihop och i den finns ekologiska och samhällsekonomiska fördelar. Det vi nu ser varje dag genom åren är att granen ersätter våra artrika betesmarker. Granen står för 98 % av all nyplantering. Vi förstår varför. Den är överlägset det mest ekonomiska träslaget. Men om man ger unga människor möjligheten att bo nära en strand så undviker hon granen i sin närmiljö. Kvar blir då den artrika faunen och floran.

Om ni ger Er ut i svamp- eller bär-skogen så ser ni skillnaden mellan t ex lövskog och granskog. Undervegetationen är rik respektive saknas om man jämför. I den strandnära miljön behövs ett mänskligt öga som ser och värnar om sin närmiljö. Ett varierat växtliv hör ihop med våra vilda djur och förutsättningar för våra fågelarter. Människor som bosätter sig i denna miljö blir påverkad av den med modersmjölken. Man får gratis en kunskap i flera avseenden.

Nyligen avslog regeringsrätten Falkenbergs kommuns överklagan med orden hänsyn till miljö- och natur-mässiga hänsyn. Inget kan bli mer felaktigt än en sådan bedömning. Har dessa ledamöter någonsin varit på plats och sett realiteten? I överklagan ansåg kommunen att det borde räcka med 100 meter. Nu blev det 300 meter. Då frågar jag mig vilka värden dessa ytterligare 200 m skall skydda? På sträckan finns nästan bara granskog idag. De fåglar som vill bo ostört gillar inte grantoppar i en välskött skog. De vill ha träd som tall, asp, al, bok, rönn och så döda lövträd. Men dessa arter har en begränsad möjlighet om inte markägaren tar extra hänsyn på dessa värden.

I nuläget har småskolor i dessa bygder som ifrågasatts. De utgör våra samhällsekonomiska investeringar ihop idrottshallar och Va-nät. Vi behöver utnyttja våra tillgångar och skapa möjligheter som ett strandnära boende bidrar till. Med de 24 s.k. LIS- områdena som kommunen pekat ut i översiktsplanen ser vi som en framgång för dessa tankar. De fick också stöd av de flesta partierna i Falkenbergs kommunfullmäktige men på riksplanet och via vår länsstyrelse är tongångarna helt andra. Det finns partier som talar om landsbygdsutveckling ena stunden och ger oss verkliga idealister sen en fet smäll. Jag vill markera att vi i våra tankar inte finns några privata stränder. Marken mellan en tomt och stranden skall alltid lätt kunna passeras av allmänheten.